Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre Sağlığı Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

 1. İnsani tüketim amaçlı su, mineralli su, kaplıca, içmece, tıbbi su, yer altı ve yer üstü su kaynakları tesis ve üretim izni başvurularını değerlendirmek. Bu amaçla denetim yapmak, gerektiğinde numune almak, yıllık plan ve programlarını yapmak.

 2. Şehir şebeke suyunun denetimini yapmak, bakiye klor ölçümü yapmak ve gerektiğinde şebeke suyundan numune almak.

 3. Şehir şebekesi geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, bu amaçla yapılacak denetimlere iştirak etmek.

 4. Ambalajlı su satış yerleri ve ambalajlı su nakil araçlarını denetlemek, izin işlemlerini yürütmek.

 5. Su ambalaj malzemelerinin denetimini yapmak, gerektiğinde numune almak.

 6. Kür amaçlı kullanılan çamur (peloid) paketleme yerlerinin üretim izin işlemlerini yürütmek, bu amaçla denetim yapmak ve gerektiğinde numune almak.

 7. Yüzme havuzlarını denetlemek ve numune almak.

 8. Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı kapsamında konaklama birimlerini denetlemek, numune almak, eğitim vermek, yıllık plan ve programlarını yapmak.

 9. Bar, pavyon, gazino, disko, kafe, ...vb. umuma açık eğlence ve yaşam yerlerini denetlemek.

 10. Otel, motel ve pansiyon gibi sınıflı ve/veya turizm işletme belgeli konaklama yerlerini denetlemek.

 11. Su kalite sisteminin takibini yaparak, gerekli kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak.

 12. Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek, bu amaçla, üretim ve satış yerleri dahil işyerlerinin denetimini yapmak.

 13. Gümrük iş ve işlemlerini yürütmek.

 14. Özel okul, kurs dershane, yurt vb. işyerlerinden gelen görüş taleplerini değerlendirmek.

 15. Aktar denetimi ve Bitkisel Drog Satış İzin işlemlerini yürütmek.

 16. Sanayi ve mesken amaçlı imar uygulama işlemlerini yürütmek.

 17. Gayri sıhhi müessese işlemleri, OSB işlemleri, ÇED, mezarlık, altyapı geçici kesin kabul, sokak hayvanları, çevre ve meskenlerle ilgili her türlü şikayetleri değerlendirmek.

 18. Her türlü proje uygulamaları işlemlerini yürütmek, belgelendirme başvurularını değerlendirmek, bu amaçla, üretim ve satış yerleri dahil işyerlerinin denetimini yapmak.

 19. Projeye yönelik denetim ve numune alma işlemlerini yürütmek.

 20. İnternet kafe, düğün salonu vb. her türlü eğlence yerlerini denetlemek, gerektiğinde numune alma işlemlerini yapmak, gelebilecek şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

 21. Halk, esnaf, işçi ve işverenleri, hukuki, idari, teknik ve teknolojik gelişim ve değişmelerle ilgili olarak bilgilendirmek ve eğitim yapmak.

 22. Kurum ve kuruluşlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara katılmak.

 23. Gelen şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

 24. Envanter çalışmaları yapmak.

 25. Yapılan ve yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak ekip faaliyet raporu ve programları ile istatistikî bilgileri hazırlamak.

 26. Hizmet kayıtlarını tutmak.

 27. Bu hizmetlerin Toplum Sağlığı Merkezlerinde etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 28. Yürütülen çalışmalara ait her türlü bilgi ve belgeleri güvenli bir şekilde saklamak.

 29. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak